תנאי שימוש באתר "וינטרמן – שתלים, רפואה וטכנאות שיניים"

אנו מודים לך כי בחרת לגלוש באתר "וינטרמן – שתלים, רפואה וטכנאות שיניים" בכתובת www.winterman.co.il (להלן "האתר") ו/או להירשם לשירותים המוצעים באתר שלנו (להלן: "השירותים").
האתר משמש כאתר תדמית בו מונגש מידע מקצועי למענך והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו בהמשך, הנך נדרש לקרוא את התקנון להכיר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכלולים בו לשם הסדרת היחסים בינינו. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מכל מכשיר שהוא כפוף לתקנון האתר (להלן: "התקנון"). יודגש כי המידע המוצג באתר זה אינו ייעוץ רפואי בכל אופן ונועד אך ורק לתדמית המרפאה של ד"ר וינטרמן ולהנגשת המידע ללקוח ולספק.
השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
א. תקנון
1. כללי:
1.1 משמעות התקנון- גלישה באתר ו/או כניסה אליו ו/או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה ולאמור בו, והם יחולו על כל פעולה שביצעת ותבצע באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לגלוש ו/או לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
1.2 כוחו הנורמטיבי של התקנון- בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיו עם הנהלת האתר.
1.3 יובהר, האתר הוא אתר תדמיתי ואינו מהווה ייעוץ רפואי בשום אופן, ומטרתו לשווק את התוכן ולהגישו ללקוח ולספק.

2. הגדרות
2.1 "גלישה באתר"- שימוש מכל סוג ומכל דרך קיימת ועתידית וביניהם באמצעות מחשב ו/או באמצעות טלפון סלולארי ו/או מכשירים אחרים. עצם השימוש באתר ותכניו כפוף לתנאים המפורטים בתקנון האתר, ועצם הכניסה מעיד כי הגולש קרא בעיון את התקנון והבין את המשמעויות הישירות והעקיפות שבו והביע הסכמתו ואישור לאמור בתקנון זה.
2.2 "גולש"- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, בין אם מדובר בלקוח ובין אם מדובר בספק, חברה ו/או כל הגדרה אחרת, המבצעים גלישה באתר כמוגדר לעיל.
2.3 "תוכן גולשים"- כולל כל תוכן מכל סוג שהוא לרבות כתבות, תמונות, סקירות, נתונים, סרטונים וכדומה, המועבר מידי אנשי מקצוע ואנשים פרטיים לצורך הצגתו באתר כמוצרים, שירותים, כתבות וכל דרך שהיא וכן תגובות, חוות דעת ודירוגים הניתנים על ידי משתמש הקצה.
2.4 "מידע אישי/פרטים אישיים"- משמעו כל מידע מזהה של הגולש, לרבות שמו הפרטי ושם משפחתו, מספר הטלפון הנייח והנייד, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מתחם אישי (Domain name) וכל מידע מזהה אחר אשר נמצא באתר ובכל האינטרנט.

3. הגבלות שימוש באתר
3.1 כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי תקנון זה.
3.2 הנהלת האתר רשאית למנוע השתתפותו של כל גולש בכל אמצעי העומד לרשותה, בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה קצובה ובלתי קצובה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא חובה להסביר או לנמק החלטה זו. גולש אשר השתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת המניעה.
3.3 השימוש באתר מותר לקטין (מתחת לגיל 18) וזאת כל עוד לא מבוצעת על ידו פעולה האסורה על פי דין, אך השימוש לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. עצם השימוש באתר, כמוהו כהצהרה שההורה ו/או האפוטרופוס אישר את שימוש הקטין באתר, לאחר שקרא בעיון את תנאי תקנון זה. כאשר קטין משתמש באתר, האתר פטור מכל אחריות בקשר לכך ולא תהיינה לו כל תביעות, טענות או דרישת כלפי האתר.
4. זכויות קנייניות
4.1 כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותיו הינם של האתר בלבד, או של צדדים שלישיים שהעניק להם האתר הרשאה מפורשת בכתב להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
4.2 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר הינו הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, התמונות, הטקסטים וכל חומר הכלול בו. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש. למרות זאת, החברה לא תהיה אחראית כלפי הגולש בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשותו ו/או השימוש המוענקת לו באתר.
4.3 יכול האתר לספק ללקוחות שונים המופיעים כספקים באתר, אפשרות גישה ישירה לאתר באופן שיוזנו נתונים באופן עצמאי על ידי אותם ספקים. הגם שלאתר אין ולא תהיה אחריות לגבי אותם תכנים, אין בכך כדי לפגוע בזכויות הקניין של האתר בנוגע לכל מידע המופיע בו וזכויות השימוש באותו מידע.
4.4 ספקים ו/או לקוחות ו/או כל גורם עסקי אחר מוגדר ביחסיו עם האתר ובין אם לאו, מכל סוג ומין שהוא, בין באם הזינו מידע באופן עצמאי לאתר ובין אם באמצעות האתר, לא יוכלו לטעון לזכויות קניין ביחס לחומרים שיועלו לאתר והם מקנים זכויות אלו לאתר או מי מטעמו במלואן, כך שהאתר יוכל לעשות בהם כל שימוש שימצא לנכון וזאת אלא אם כן הגדירו זאת הצדדים אחרת בכתב.
4.5 האתר ו/או בעליו יהיו הבעלים הבלעדיים של כל מידע שנאסף באתר לרבות היקף השימוש בו, זהות המשתמשים בו, אופן השימוש בו ו/או כל מידע הנוגע לגלישה באתר ומסד הנתונים שיצטבר ביחס לכך. האתר יהיה הבעלים הבלעדיים של מידע זה ויוכל לעשות כל שימוש במידע שיצטבר במסד הנתונים שייאסף באתר לרבות סיחור במידע או העברתו כלפי צדדים שלישיים, בין בתמורה ובין אם לאו. לאתר תהיה כל הזכות קניינית על המידע שנאסף מאופן השימוש באתר באופן מלא ובלעדי. לגולש לא תהיה כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה ובעצם כניסתו לאתר הוא מאשר את השימוש במידע זה.
4.6 האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה לרבות זכויות יוצרים, סימניו המסחריים, בין שרשומים ובין שלא, וכן כל פעולה אחרת, וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "וינטרמן – שתלים, רפואה וטכנאות שיניים" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "וינטרמן – שתלים, רפואה וטכנאות שיניים".
4.7 כל המפר תקנון זה ישפה את האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, הוצאה לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שיגרמו כתוצאה מהפרה זו.

5. יישום לאתר ולשירותיו
5.1 אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
5.2 קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
5.3 התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "וינטרמן – שתלים, רפואה וטכנאות שיניים" ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 4) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
5.4 חשיבות נכונות פרטי הגולש- ככל שהפרטים שנמסרו על ידי הגולש אינם נכונים, האתר שומר לעצמו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, למנוע מגולש גישה לאתר או לאסור עליו שימוש באתר ובשירותיו.
6. העלאת תוכן גולשים ופרסומו על ידי האתר
6.1 כל זכות קניין רוחני מכל סוג שהוא בתכני הגולש (להלן: "תכני הגולש"), שייכת לגולש, בין אם האתר העלה בעבורו את החומר ובין אם העלה את החומר עצמאית, ולפיכך בטרם ייערך כל שימוש בתכני הגולש, יש לקבל את רשותו.
6.2 גולש מעניק רישיון שאינו מוגבל בזמן לאתר, להעמדת התוכן לרשות הציבור וליתר הגולשים להשתמש בו, בהתאם לתנאי הסכם זה, בלא שהשימוש יזכה את הגולש בתשלום או תמורה כלשהי.
6.3 כל תכני הגולש הינם בבעלותו ואחריותו הבלעדית של הגולש בין אם העלה אותם עצמאית ובין אם האתר ביצע שירות זה עבורו. כאמור, כבעל הזכויות בתוכן, הגולש הינו האחראי לאכיפת החוקים והרשאות השימוש ביחס לתוכן זה. העלאת תוכן לאתר תאפשר לאתר או מי מטעמו את השימוש המלא והבלתי מוגבל בתכנים שהועלו.
6.4 הגולש מצהיר ומתחייב כי הינו בעל הזכויות בתוכן או שקיבל הרשאות הנדרשות לצורך הפרסום והינו זכאי להעלות את התוכן לאתר. בנוסף, מצהיר הגולש כי אין בתכניו בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, בין היתר, אין בכך כדי להפר זכויות יוצרים ו/או סימון מסחר, גילוי סוד מסחרי, פגיעה בפרטיות, תועבה, פרסום לשון הרע, ותכנים מטעים ומזיקים.
6.5 הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן העלול לפגוע בתקנת הציבור שיש בו כדי לפגוע בזכויות אדם/גוף ורגשותיו, או תוכן פרסומי מטעה. הגולש מתחייב כי הבקרה על כך תיעשה על ידו ומטעמו ולא תהיה לו כל טענה כלפי האתר ככל שלא תבוצע בקרה כאמור. ככל שתבוצע בקרה בלתי מחייבת, מתחייב הגולש להתאים את התכנים המועלים לדרישות האתר.
6.6 כל תוכן המועבר מטעם האתר, אנשי מקצוע ופרטים אשר נועד להצגתו כמוצרים ושירותים באתר, יועבר לאישור האתר בטרם העלאתו לבחינת איכותו הטכנית בלבד, לביצוע עריכה ולהתאמה למבנה האתר, ואין בכך כדי להטיל על האתר והנהלתו אחריות לבדוק את עמידתו בתנאי כל חוק שהוא. האחריות לתוכן וטיבו תישאר של החברות ושל הגולשים.
6.7 האתר רשאי לחסום ו/או לנתק ו/או להפסיק את השירותים באתר, כולם או חלקם, בכל עת ומכל סיבה שהיא. הגולש מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה כנגד הסתמכות על שירותי האתר.
6.8 כאשר גולש מבקש לפרסם באתר תוכן כלשהו, הוא מסכים כי האתר רשאי לפרסם את התוכן בכל דרך שתראה לו לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי. בקשת פרסום התוכן באתר מהווה וויתור על כל טענה מכל סוג שהוא כנגד האתר או הנהלתו בנוגע לאופן הפרסום, העמדתו באתר או כל שימוש אחר.
6.9 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה-IP של המכשיר שלו, כתובת ה-MAC Address של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
6.10 האתר רשאי לעשות שימוש בתכני הגולש לצורך יחסי ציבור וקידום האתר וכן הצגתו בכל אתר אחר עמו האתר נמצא בשיתוף פעולה מכל סוג שהוא.
6.11 האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים, עם זאת במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכני הגולש, לרבות מחיקתם על ידי האתר, לא תחול כל אחריות על האתר " וינטרמן – שתלים, רפואה וטכנאות שיניים" והגולש או המשתמש או החבר לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו ו/או בגין כל נזק אחר הנובע מכך.
6.12 הגולש יהיה אחראי כלפי האתר ביחס לכל תביעה ו/או הפרה שתוגש כנגדו ביחס לחומרים שיועלו באתר על ידי גולשים ו/או חברות. אלו ישפו את החברה בגין כל תביעה שתוגש כנגדה לרבות הוצאות ושכ”ט עו”ד או כל הוצאה אחרת שתיגרם לחברה וכן בגין כל פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של האתר ו/או של מפעילו.

7. העדר אחריות האתר ו/או מי מטעמו
7.1 כללי- העדר אחריות
7.1.1 הגולש מצהיר כי האתר אינו נושא באחריות והוא מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד האתר ו/או הפועל מטעמה. הגולש פוטר ומשחרר את האתר ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לכל סוג נזק, אי נוחות, אבדן מכל סוג, עוגמת נפש, הפסד, הוצאות, פיצוי נזיקי מכל סוג שהוא וכדומה, שנגרמו במישרין ובעקיפין לרכוש ותוכן כל גולש שהוא או כל צד שלישי בשל שימוש בתכנים ובשרותי האתר.
7.1.2 הגולש מצהיר כי אין האתר ובעליו אחראיים לתוכן ו/או לזמינות השירותים באתר או לזמינות אתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בו הם מופיעים, וכי הוא פוטר את האתר ו/או מי מטעמו מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכובים, חוסר יכולת להשתמש באתר ובשירותיו ומחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה וכדומה, אף כאשר נודע לאתר על אפשרות של נזק פוטנציאלי או קיים.
7.1.3 גולש מתחייב כי במידה ויפר זכויות על פי כל דין או הוראה מהוראות תקנון זה, האתר מסיר מעצמו אחריות והגולש יישא באחריות הבלעדית והמלאה לתביעה.
7.1.4 תכני הגולשים חשופים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש ברשת אשר האתר אינו אחראי לאבטחתם, לכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
7.1.5 האתר ו/או בעליו אינו אחראי לתגובות התכנים באתר או לשימוש שיעשו אחרים בתכני הגולשים כגון פגיעה בזכויות קניין רוחני.
7.1.6 האתר ו/או בעליו אינו אחראי לזמינות שירותי האתר או להתאמתם לצרכי הגולש ואינו מתחייב כי יפעלו כסדרם ללא הפרעות ו/או הפסקות ו/או טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר. האתר אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מכך.
7.1.7 האתר ו/או בעליו אינו נושא באחריות לכל סיוע ככל שהאתר ו/או מי מטעמו סייע לפנים משורת הדין בפתרון כל בעיה שהיא, ולא יתפרש כמטיל אחריות כלשהי על האתר ו/או מי מטעמו.
7.1.8 הנהלת האתר ו/או בעליו רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
7.1.9 באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
7.2 העדר אחריות האתר לתכני צד ג’ והגולשים
7.2.1 האתר לא יישא בכל אחריות לתוכן והמידע שיפורסמו באתר. יובהר למען הסר ספק, כי האתר אינו מביע תמיכה, מעודד, מסכים או נותן חסות במפורש ו/או בכלל לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כמו כן, האתר אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעה לגבי נכונות ו/או דיוק ו/או רמת איכות התכנים של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר מטעם הגולשים וצדדים שלישיים.
7.2.2 כל הסתמכות המשתמש על כל תוכן, מידע, תמונות, פרסומות, מוצרים, סרטונים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר זה ובאתרים אליהם ישנה אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגים ומפורסמים שם, נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של ועל אחריותו הבלעדית. האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש באתר צד ג’ וההסתמכות עליו.
7.2.3 האתר /או בעליו אינו מתחייב כי הקישורים אליהם מפנים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. על אף קיומו של קישור באתר לא יישא באחריות על תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו לעניין הפרת זכויות ו/או חובות מכל סוג. האתר אינו אחראי לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל צד ג’ אליו מפנה הלינק ועל הגולש לבחון זאת באופן פרטני עם כניסתו לאתר המקושר. עצם הקישור אינו מהווה עידוד, אישור או המלצה מטעם האתר לשימוש בתכני צד ג’.
7.3 העדר אחריות האתר לעסקאות עם צד ג’ ובין קהילת הגולשים
7.3.1 עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור ממנו, אינה כוללת את האתר כצד לעסקה, ותסוכם ישירות בין הגולשים הנוגעים לדבר.
7.3.2 האתר אינו צד לכל עסקה בין הגולשים לבין עצמם ו/או בין גולש ללקוח עסקי, והוא לא יישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו באתר או באתרים אליהם הגיעו הגולשים באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות שיבוצעו בעקבות כך. הגולש מוותר על כל תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה והאתר בעניין זה.
7.3.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בנושא עמלות תיווך שיסגרו בין חברי האתר – לחברה מפעילת האתר בעליה, מנהליה ועובדיה, לא תהייה אחריות כלפי נושא זה ולא תישא באחריות לגבי אופן תשלום וסגירת עסקאות בין חברי הקהילה הרשומים.
8. תלונות בנוגע לתוכן
8.1 בכל סוגיה הנוגעות לתוכן ושימוש באתר, יש לפנות למנהלי האתר בעמוד צור קשר לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכנים. יש לציין בפנייה- קישור (לינק) למיקום המדויק בו מופיע התוכן האמור וכן לציין פרטים מדויקים ליצירת קשר.
8.2 על אף שהאתר ישתדל לטפל בבעיה בהקדם האפשרי, הוא אינו מתחייב למועד גמר הטיפול. גם הפניית התלונה למעלה התכנים באתר שהנו צד שלישי תחשב כטיפול מלא ומקיף בתלונה.
9. הדין החל וסמכות שיפוט
9.1 על תקנון ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה או לשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד.
ב. מדיניות פרטיות:
1. השימוש באתר מהווה, מעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידי הגולש בדרך אחרת, הסכמתו לקבל ניוזלטר ו/או חומר פרסומי ו/או כל חומר אחר מהאתר בין אם תוכן שהוכן על ידי האתר ובין אם חומר שקיבל לצורך משלוח מדי מפרסמים ו/או גולשים אחרים בכפוף לזכות הגולש להודיע על רצונו בכל עת, להפסיק לקבל חומר אמור, על ידי הודעה לאתר בצור קשר. האתר רשאי להעביר את הפרטים האישיים לכל גורם שלישי המעורב בהכנת החומר המפורט לעיל.
2. האתר ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של הגולש לצדדים שלישיים, אך הגולש נותן הסכמתו לאתר לחשוף את פרטיו האישיים וכל מידע אחר, ככל שיהיה מחויב לעשות כן על פי כל דין ו/או צו שיפוטי ו/או ככל שיתעוררו הליכים משפטים בין האתר לגולש ו/או ככל שיעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים כלשהם בגין פעולות שביצע הגולש באתר ו/או הפרת הגולש הוראת מהוראות תקנון זה ו/או בכל מקרה כי האתר יהיה סבור בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כי הדבר נחוץ לצורך מניעת כל נזק לאתר לגולשיו ולצד ג’ ו/או בעת מיזוג האתר כולו או חלקו עם צד שלישי ו/או העברת פעילות האתר כולה או חלקה לצד שלישי ו/או בעת המחאת האתר את זכויותיו כולן או חלקן לצד שלישי.
3. עצם הגלישה באתר והשימוש בשירותיו מהווים הסכמה מצד הגולש לכך שהאתר יוכל לבצע מעקב ובחינה של דפוסי הגלישה והפעולות המבוצעות על ידי הגולשים בכל אמצעי מעקב טכנולוגי וביניהם גם השימוש ב"עוגיות" (ידוע גם כ "cookies" או "קוקיז").
4. האתר יוכל לעשות כל שימוש במידע שעולה מהגולש באתר לרבות אופן השימוש באתר ובתכנים שבו וזאת לרבות מכירתו ו/או העברתו לצדדים שלישיים. לאתר תהיה זכות קניינית על המידע שנאסף מאופן השימוש באתר באופן מלא ובלעדי. לגולש לא תהיה כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה.
5. הסרה מרשימת תפוצה: האתר משתמש בכתובת האימייל שסיפק הגולש כדי לשלוח מידע ועדכונים, חדשות מזדמנות, מידע על מוצרים קשורים וכד'. אם בשלב כלשהו הגולש מעדיף להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה, עליו מוטלת החובה לדרוש הסרה מרשימת התפוצה.
6. הסכמה: באמצעות שימוש באתר שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.
ג. הצהרת והתחייבות גולשים המעלים חומרים לאתר
הגולש מצהיר כי קרא את התקנון היטב ו/או ניתנה לו האפשרות לעשות כן ומתחייב לפעול בהתאם לתנאי תקנון המפורט לעיל והתנאים שיובאו להלן:
א. הגולש מתחייב כי לא יעלה תוכן שיש בפרסומו עילת תביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד ג’ כלשהו או לאתר עצמו.
ב. הגולש מתחייב כי לא יעלה תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו משום פגיעה בקניין רוחני של צד ג’ כלשהו, כולל זכויות יוצרים, סמני מסחר, שמות מסחר, מדגמים, פטנטים, זכויות מבצעים וכדומה.
ג. הגולש מתחייב כי לא יעלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות צד ג’, כולל סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובת אמון, עוולות מסחריות וכדומה.
ד. הגולש מתחייב כי לא יכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981.
ה. הגולש מתחייב לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו.
ו. הגולש מתחייב לא להפנות לכל קישור (Link) או לתת כל הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי תקנון זה.

בודק...